• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 rozporządzenia 2016/679 RODO, informujemy, iż dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów oraz uczniów szkoły
w związku z realizacją obowiązku przedszkolnego, szkolnego podlegają ochronie. Administratorem danych osobowych jest
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Planetorza
w Cisku, ul. Planetorza 21, 47-235 Cisek, tel. 774871155 e-mail: sek_gim_cisek@op.pl
.

Dane będą przechowywane przez 50 lat od zakończenia uczęszczania dziecka do szkoły (arkusze ocen), 5 lat od zakończenia uczęszczania do oddziału przedszkolnego a w przypadku niezakwalifikowania dziecka do szkoły, dane będą przechowywane przez 1 rok zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.).

Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
oraz spełniania obowiązku przedszkolnego i szkolnego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Po rozpoczęciu uczęszczania dane osobowe dziecka zostaną przekazane do Ministerstwa
Edukacji Narodowej za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z ustawa z dnia15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 t.j.).

W przypadku przyjęcia dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej
w Cisku, zostanie przekazana informacja o realizowaniu obowiązku przedszkolnego oraz szkolnego do Dyrektora Szkoły Podstawowej obwodowej właściwej ze względu na adres zamieszkania dziecka na podstawie art. 33 ust. 3, art. 36 ust. 14 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Informujemy o przysługującym prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych wymienionych w formularzu zgłoszenia do szkoły
jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i są Państwo zobowiązani do ich podania. Niepodanie wymaganych danych skutkowałoby niespełnieniem wymagań wynikających
z przepisu prawa i nie uprawniało by do przyjęcia dziecka do szkoły.

Przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się na podstawie zgody rodziców ucznia na przetwarzanie danych,
art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia 2016/679 RODO oraz zgodnie z Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r., w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1643).
Informujemy,
iż mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, natomiast wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator danych dokonał
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofania zgody mogą Państwo dokonać w formie oświadczenia, które można złożyć w sekretariacie szkoły. Dane są przechowywane przez 10 lat od zakończenia zajęć.

Na terenie szkoły funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, którego administratorem
jest Dyrektor szkoły. Celem funkcjonowania systemu monitoringu w szkole jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia poprzez rejestrację obrazu. Wykorzystanie systemu monitoringu odbywa się na podstawie art. 108a
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowea okres przechowywania nagrań nie przekracza 3 miesięcy.

W celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa Dyrektor szkoły wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest: Sybilla Drost e-mail: sek_gim_cisek@op.pl